La progression technique par Kyu

5ème kyu
Suwari Waza
Aihanmi Katate Dori
Shomen Uchi
 • Ikkyo
 • Irimi Nage
Ryote Dori
 • kokyu ho
Tachi Waza
Aihanmi Katate Dori
 • Ikkyo
 • Shiho Nage
 • Irimi Nage
Gyaku Hanmi Katate Dori
 • Tenchi nage
Shomen Uchi
 • Ikkyo
 • Irimi Nage
4ème kyu
Suwari Waza
Aihanmi Katate Dori
 • Nikyo
 • Sankyo
 • Yonkyo
Kata Dori
 • Ikkyo
 • Nikyo
Shomen Uchi
 • Nikyo
 • Kote Gaeshi
Tachi Waza
Aihanmi Katate Dori
 • Nikyo
 • Sankyo
 • Yonkyo
 • Ude Kimi Nage
 • Kote Gaeshi
 • Koshi Nage
Gyaku Hanmi Katate Dori
 • Ikkyo
 • Nikyo
 • Shiho Nage
 • Udekime Nage
 • Kote Gaeshi
 • Irimi Nage
 • Uchi Kaiten Nage
 • Soto Kaiten Nage
Kata Dori
 • Ikkyo
 • Nikyo
Shomen Uchi
 • Nikyo
 • Uchi Kaiten Sankyo
 • Soto Kaiten Sankyo
 • Yonkyo
 • Kote Gaeshi
Yokomen Uchi
3ème kyu
Hanmi Handachi Waza
Gyaku Hanmi Katate Dori
 • Ikkyo
 • Shiho Nage
Tachi Waza
Ryote Dori
 • Tenchi Nage
 • Kokyu Nage
 • Koshi Nage
Chudan Tsuki
 • Ikkyo
 • Kote Gaeshi
 • Irimi Nage
 • Uchi Kaiten Nage
 • Soto Kaiten Nage
 • Ude Kimi Nage
 • Yokomen Uchi
  • Ikkyo
  • Nikyo
  • Sankyo
  • Yonkyo
  • Gokyo
  • Kote Gaeshi
  • Irimi Nage
  Kata Dori Menuchi
  • Ikkyo
  • Nikyo
  Kata Ryote Dori
  Ushiro Waza
 • Ryote Dori
  • Ikkyo
  • Kote Gaeshi
  • Irimi Nage
  2ème kyu
  Suwari Waza
  Yokomen Uchi
  Hanmi Handachi Waza
  Ryote Dori
  • Shiho Nage
  • Kokyu Nage
  Ushiro Ryokata Dori
  • Ikkyo
  • Nikyo
  • Sankyo
  • Kokyu Nage
  Tachi Waza
  Gyaku Hanmi Katate Dori
  • Sankyo
  • Yonkyo
  • Kokyu Nage
  • Sumi Otoshi
  • Hijikime Osae
  Jodan Tsuki
  • Ikkyo
  • Irimi Nage
  Shomen Uchi
  • Uchi Kaiten Nage
  • Soto Kaiten Nage
  • Koshi Nage
  Katadori Menuchi
  • Shiho Nage
  • Udekime Nage
  • Kote Gaeshi
  • Irimi Nage
  Katate Ryote Dori
  • Shiho Nage
  • Udekime Nage
  • Kote Gaeshi
  • Irimi Nage
  • Jugi Garami
  Muna Dori
  • Ikkyo
  • Nikyo
  • Shio Nage
  Yokomen Uchi
  • Koshi Nage
  Ryote Dori
  • Jugi Garami
  Ushiro Waza
  Ushiro Ryote Dori
  1er kyu
  Suwari Waza
  Ryote Dori
  • Ikkyo
  Ryo Kata Dori
  • Ikkyo
  Hanmi Handachi Waza
  Gyaku Hanmi Katate Dori
  • Kote Gaeshi
  • Irimi Nage
  • Uchi Kaiten Nage
  • Soto Kaiten Nage
  • Sumi Otoshi
  Shomen Uchi
  • Irimi Nage
  Tachi Waza
  Ryote Dori
  • Ikkyo
  Ryote Kata Dori
  • Ikkyo
  Shomen Uchi
  • Gokyo
  • Shiho Nage
  Jodan Tsuki
  • Shiho Nage
  Maegeri
  • Irimi Nage
  Ushiro Waza
  Ushiro Ryote Dori
  • Kokyu Nage
  • Koshi Nage
  • Jyu Waza
  Ushiro Ryo Kata Dori
  • Sankyo
  • Kote Gaeshi
  • Kokyu Nage
  Eri Dori
  • Ikkyo
  • Kote Gaeshi
  • Kokyu Nage
  Katate Dori Kubishime
  • Shiho Nage
  • Kote Gaeshi
  • Kokyu Nage